lemonssocietylogoalt

Membership Level change

You have selected the The Prisoner membership level.

Become a member of "The Lemons Society" - a society of like-minded people who enjoy to put some sugar on things... no matter how sour, bitter or sweet it can be. Support me - Jitse Lemmens - and receive exclusive perks and my eternal gratitude.

Tier 1 - The Prisoner.

You have landed in "The Lemons Society" as The Prisoner, you are not a number, you are a free man. You like my stuff and wish to help me in my endeavors and for that I'm very thankful. You will be able to walk around this little village and look at all it's wonders. This is a nice introduction into what The Lemons Society is and will be.

Perks:

 • My thanks & appreciation
 • Site profile, pages and benefits

See below for more information.

The price for membership is €2.00 per Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Algemene Voorwaarden / Terms & Conditions

(This page can be downloaded via the link or by pressing CTRL+P and printing it or saving it as a pdf file)
Jitse Lemmens Design

Algemene Voorwaarden (download in pdf/doc-vorm)

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met "Jitse Lemmens Design", ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van "Jitse Lemmens Design" te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van "Jitse Lemmens Design" zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan "Jitse Lemmens Design". Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht "Jitse Lemmens Design" niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.6. In de overeenkomst, voornamelijk van toepassing bij grafische diensten en illustraties, staat steeds hoeveel verbeter rondes bij de prijs inbegrepen zijn. Indien dit niet specifiek aangegeven werd opteren wij voornamelijk voor maximum 3 verbeter rondes.

2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.8. De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, grafische beelden op maat (zoals illustraties, iconen…), aankoop beelden, copywriting, vertalingen, SEO, webhosting en domeinnamen tenzij anders vermeld.

2.9. Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten / wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basis-uurtarief van 45,00 EUR/uur.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang "Jitse Lemmens Design" haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt "Jitse Lemmens Design" niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan "Jitse Lemmens Design" aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inloggegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about), Onedrive of andere afhangende van de grootte, toegankelijkheid en gemak.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van "Jitse Lemmens Design" (vermeld op alle facturen).

5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen.

5.4. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst NIET meer kosteloos uitgevoerd.

5.5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan "Jitse Lemmens Design" een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.6. "Jitse Lemmens Design" behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door "Jitse Lemmens Design" gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.8. "Jitse Lemmens Design" is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. "Jitse Lemmens Design" zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is "Jitse Lemmens Design" gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan "Jitse Lemmens Design" te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. "Jitse Lemmens Design" verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van "Jitse Lemmens Design" zijn middelenverbintenissen. "Jitse Lemmens Design" is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. "Jitse Lemmens Design" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. "Jitse Lemmens Design" zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van "Jitse Lemmens Design" of een aangestelde.

7.3. "Jitse Lemmens Design" is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.4. "Jitse Lemmens Design" is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. "Jitse Lemmens Design" is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door "Jitse Lemmens Design" back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

7.6. De aansprakelijkheid van "Jitse Lemmens Design" met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van "Jitse Lemmens Design". De totale aansprakelijkheid van "Jitse Lemmens Design", zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan "Jitse Lemmens Design" werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft "Jitse Lemmens Design" het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt "Jitse Lemmens Design" geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7.10. "Jitse Lemmens Design" regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Ontwikkeling van programmatuur

9.1. "Jitse Lemmens Design" heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

9.2. "Jitse Lemmens Design" is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

9.3. "Jitse Lemmens Design" kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. "Jitse Lemmens Design" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

Artikel 10. Domeinnamen en webhosting

10.1. "Jitse Lemmens Design" treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.

10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. "Jitse Lemmens Design" vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart "Jitse Lemmens Design" tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam "Jitse Lemmens Design" geen bemiddeling heeft verleend.

10.4. Alle hostingcontracten door "Jitse Lemmens Design" aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via "Jitse Lemmens Design" te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop "Jitse Lemmens Design" een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

10.5. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. "Jitse Lemmens Design" is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door "Jitse Lemmens Design" als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

10.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via "Jitse Lemmens Design" copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

10.7. "Jitse Lemmens Design" is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

10.8. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

10.9. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van "Jitse Lemmens Design" wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle door "Jitse Lemmens Design" verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van "Jitse Lemmens Design" niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

11.2. De door "Jitse Lemmens Design" verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van "Jitse Lemmens Design".

11.3. "Jitse Lemmens Design" behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. "Jitse Lemmens Design" is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

11.5. Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door "Jitse Lemmens Design" werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. "Jitse Lemmens Design" verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11.6. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d. i. de nodige software, modules… voor het beheer van de inhoud, de basis vormgeving… van de website) behoren exclusief toe aan "Jitse Lemmens Design" of een derde waarmee "Jitse Lemmens Design" hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

11.7. De eigendom van de bron bestanden van een door "Jitse Lemmens Design" ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van "Jitse Lemmens Design" en zal niet worden aangeleverd.

11.8. Bij alle geleverde illustraties / cartoons:

a) de naam-handtekening (bp) van de illustrator staat steeds op ieder gemaakt exemplaar.

b) mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht van illustraties / cartoons bij de illustrator.

c) mocht de opdrachtgever de illustraties / cartoons vaker willen gebruiken, in bijvoorbeeld een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijvoorbeeld het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen er vergoedingen voor afgesproken worden.

d) indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties / cartoons eigendom van de illustrator.

Artikel 12. Onderhoudscontract website

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de klant er voor kiezen dat "Jitse Lemmens Design" de website onderhoud via een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft "Jitse Lemmens Design" het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door "Jitse Lemmens Design" verleende diensten betalen, alsook de kosten die "Jitse Lemmens Design" moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat "Jitse Lemmens Design" nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor "Jitse Lemmens Design". Bovendien behoudt "Jitse Lemmens Design" het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door "Jitse Lemmens Design" voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van "Jitse Lemmens Design" en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover "Jitse Lemmens Design" geen controle heeft, bevrijden "Jitse Lemmens Design", voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door "Jitse Lemmens Design" tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen "Jitse Lemmens Design" en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van "Jitse Lemmens Design". Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

T&C ENG

General Terms and Conditions (download in pdf/doc-form)

Article 1. Application of general terms and conditions

1.1. These general terms and conditions apply to all offers from and agreements with "Jitse Lemmens Design", regardless of conflicting provisions stated on customer documents. By placing an order, the customer acknowledges to accept the general terms and conditions of "Jitse Lemmens Design".

Article 2. Offers, quotations & order confirmation

2.1. All offers and quotations of "Jitse Lemmens Design" are without obligation until the moment of acceptance by the customer. Quotations remain valid until 30 calendar days after the quotation date, unless stated otherwise.

2.2. All our prices are exclusive of VAT unless otherwise agreed.

2.3. The agreement is concluded when the customer signs the quotation without modification within 30 days for approval and returns it to "Jitse Lemmens Design". Any order or order confirmation by the customer binds the customer. The agreement replaces all previously concluded and/or oral agreements.

2.4. The offer is not divisible and therefore cannot be split unless stated otherwise. A composite quotation does not oblige "Jitse Lemmens Design" to perform part of the assignment for a corresponding part of the stated price.

2.5. The order will be executed from receipt of the advance, unless expressly stated otherwise in the quotation. The amount of the advance is always stated in the offer.

2.6. The agreement, mainly applicable to graphic services and illustrations, always states how many improvement rounds are included in the price. If this is not specifically indicated, we mainly opt for a maximum of 3 improvement rounds.

2.7. Offers and quotations do not automatically apply to future assignments.

2.8. The price in the offers and quotations does not include photography, custom graphics (such as illustrations, icons…), purchase images, copywriting, translations, SEO, web hosting and domain names unless otherwise stated.

2.9. Any additional work, caused by third parties or extra functionalities / wishes that are not stated in the quotation, will be carried out in a cost-effective manner at the basic hourly rate of EUR 45.00/hour.

Article 3. Cancellation of the order

3.1. The cancellation of an order by the customer is possible as long as "Jitse Lemmens Design" has not yet started its work and subject to payment of compensation of 15% of the agreed price.

Article 4. Delivery

4.1. The date of delivery is only given as an indication and does not bind "Jitse Lemmens Design". Delay in delivery does not entitle the customer to compensation or price reduction, nor to termination of the agreement.

4.2. If the parties have expressly agreed on a binding delivery term, agreements on (interim) deadlines are agreed in writing in advance, this term will be extended if the customer fails to transfer information, documents, originals, images (on time) and (timely) accept improved proofs, or if the customer places additional orders. The customer therefore ensures that all data, of which "Jitse Lemmens Design" indicates that they are necessary for the execution of the assignment, are provided in a timely manner.

Article 5. Payment methods

5.1. Unless otherwise agreed (stated in writing in the agreement), the customer must pay an advance of 30% of the invoice amount with each order. After approval of the developed product(s) and/or service(s), the customer owes 70% of the invoice amount. Transfer of original files, ready-to-print files, illustrations, images, website login details… can only take place after the customer has paid the full amount of the agreement. Unless otherwise agreed in the agreement, these files are transferred via Wetransfer (information at https://wetransfer.com/about), Onedrive or others depending on size, accessibility and convenience.

5.2. All invoices are payable on their due date by bank transfer to the account number of "Jitse Lemmens Design" (mentioned on all invoices).

5.3. All our invoices are payable within 30 days.

5.4. After the customer has approved the delivered product or service, further changes to the product or service will NOT be performed free of charge.

5.5. If the customer does not proceed to payment within 8 days after receipt of a reminder to this effect, the customer owes "Jitse Lemmens Design" late interest of 12% per year and a fixed compensation of 10% of the invoice amount with a minimum of 50, 00 EUR, from the date of reminder until full payment.

5.6. "Jitse Lemmens Design" reserves the right to suspend the further execution of its obligations until the customer has received the overdue invoices.

5.7. Projects that have been put on hold by the customer do not give rise to suspension of payment. For projects that are paused for longer than 6 weeks, a restart fee will be charged in proportion to the time needed to restart the project.

5.8. "Jitse Lemmens Design" is entitled to terminate the agreement with immediate effect and/or to block access to the services (for example, the website) in whole or in part and whether or not temporarily, if the customer has one or more of his obligations arising from this fails to comply with the agreement in whole or in part (such as non-payment of the invoice) without the customer being able to claim a refund of prepaid fees or any compensation. "Jitse Lemmens Design" will in any case inform the customer of this. Furthermore, "Jitse Lemmens Design" is entitled to terminate the agreement without further notice of default and by operation of law with immediate effect in the event that the customer has been declared bankrupt, the customer has requested or accepted a judicial settlement, or more generally the customer is on strike. of payment.

Article 6. Complaints – protest of the invoice

6.1. Any protest must be sent to "Jitse Lemmens Design" by registered letter with reasons within a period of 8 days. For complaints or disputes with regard to the services provided, the term starts the day after delivery. With regard to the invoice, the term starts on the invoice date. In the absence of timely protest, the services/invoices are definitively accepted and payment is due.

Article 7. Liability – General

7.1. "Jitse Lemmens Design" undertakes to perform all services to be provided with care. All performances of "Jitse Lemmens Design" are obligations of means. "Jitse Lemmens Design" is not liable for errors in the execution due to insufficient or incorrect input by the customer.

7.2. "Jitse Lemmens Design" cannot be held liable for any error (even a gross error) by its employees, except in the case of fraud. "Jitse Lemmens Design" will, whatever the cause, the form or the subject of the claim in which the liability is invoked, under no circumstances be held liable for any consequential damage such as, for example, loss of expected profit, decrease in turnover, increased operational costs, loss of customers, which the customer or third parties would suffer as a result of any error or negligence of "Jitse Lemmens Design" or an appointee.

7.3. "Jitse Lemmens Design" is in no way liable for the content of the materials supplied by the customer (including images), as well as for the content that the customer places on its systems (eg website). The customer must ensure that the supplied material does not infringe any intellectual property rights or legal provisions.

7.4. "Jitse Lemmens Design" is not liable for the possible going offline of the website, when this is due to technical or administrative problems at its suppliers and/or subcontractors, malicious intent (hacking) or force majeure. "Jitse Lemmens Design" is also not liable for the eventual going offline of e-mail addresses, whose hosting was offered by it, due to technical problems at suppliers or subcontractors, malicious intent (hacking) or force majeure.

7.5. The customer is responsible for backing up the data stated on the website, as well as for backing up his e-mail messages. Insofar as back-ups would be taken by "Jitse Lemmens Design", these are only intended for internal use.

7.6. The liability of "Jitse Lemmens Design" with regard to services provided to the customer is in any case limited to either the refund of the price paid by the customer, or the re-performance of the services, at the discretion of "Jitse Lemmens Design". The total liability of "Jitse Lemmens Design" will never exceed the price paid by the customer to "Jitse Lemmens Design" for the services that gave rise to the claim.

7.7. If and insofar as required for the proper execution of the agreement, "Jitse Lemmens Design" has the right to have certain activities performed by third parties.

7.8. With regard to the services provided by third party suppliers, "Jitse Lemmens Design" does not accept any liability above or other than the liability that the third party suppliers are willing to accept for their products or services.

7.9. The client mutually acknowledges e-mail as a legal, valid means of proof.

7.10. "Jitse Lemmens Design" arranges and supervises the printing that is outsourced to third parties, but is in no way responsible for any deviations or errors in the printing. The client agrees to check all files thoroughly before the order is printed and bears full responsibility for the correctness of the printed matter. Slight color deviations can always occur (also with previously delivered printed matter).

Article 8. Liability software

8.1. Without prejudice to Article 7, the following applies with regard to software: the flawless functioning of a computer configuration (the entirety of hardware and software) can never be fully guaranteed, both due to external factors (power failure or malfunction, lightning strike, ...) and due to factors specific to the computer configuration (defects, network failures, undiscovered errors in system and application software,…), so that unexpected loss of (even all) programs and/or data can occur. The customer undertakes to install appropriate mechanisms for data security, storage and recovery.

Article 9. Development of software

9.1. "Jitse Lemmens Design" has the right to use open source components.

9.2. "Jitse Lemmens Design" is not responsible for malfunctions, bugs and updates in open source systems and external supporting systems (eg browsers, operating systems…) or the consequences thereof on the software after delivery.

9.3. "Jitse Lemmens Design" can, at its own discretion, propose to the customer to use existing (paid or non-paying) modules. The operation of these modules is considered standard functionality. Changes to the operation of these modules are not foreseen in the proposal unless explicitly stated. "Jitse Lemmens Design" cannot be held responsible for the correct functioning of these modules.

Article 10. Domain names and web hosting

10.1. "Jitse Lemmens Design" only acts as an intermediary for the customer in obtaining a domain name and/or IP addresses and providing web hosting.

10.2. Application, assignment and possible use of a domain name and/or IP addresses depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant registration authorities. The relevant authority decides on the allocation of a domain name and/or IP addresses. "Jitse Lemmens Design" only fulfills a mediating role in the application and does not guarantee that an application will be honored.

10.3. Domain names are registered in the customer's name and the customer is fully responsible for the use of the domain and domain name. The customer indemnifies "Jitse Lemmens Design" against any third-party claim in connection with the use of the domain name, even if "Jitse Lemmens Design" has not provided mediation in the acquisition of the domain name.

10.4. All hosting contracts offered by "Jitse Lemmens Design" have a basic term of one year. When the client chooses to have the web hosting of the project via "Jitse Lemmens Design", the hosting is done on an optimized server and the client is bound by the general terms and conditions and the agreements with the hosting partner that "Jitse Lemmens Design" relies on. is doing. The client acknowledges to be aware of these terms and conditions and to accept them.

10.5. If the client chooses to have the web hosting of the project provided by another hosting partner, he is bound by the conditions set by this hosting partner. "Jitse Lemmens Design" is not responsible for the performance and safety. Any additional work by "Jitse Lemmens Design" as a result of the choice of the relevant hosting provider will be charged to the customer.

10.6. The client is not allowed to distribute, display or sell copyright material, pornographic, racist, anti-Semitic, negationist or hateful messages or weapons on websites hosted via "Jitse Lemmens Design".

10.7. "Jitse Lemmens Design" is not responsible for the security of or access to the website.

10.8. Hosting is billed periodically in advance for the coming period.

10.9. Unless otherwise agreed, the customer is responsible for the transfer of a website in the event of termination of a hosting agreement. If the assistance of "Jitse Lemmens Design" is requested for this, these performances will be charged on a direct basis.

10.9. Unless otherwise agreed, the customer is responsible for the transfer of a website in the event of termination of a hosting agreement. If the assistance of "Jitse Lemmens Design" is requested for this, these performances will be charged on a direct basis.

Article 11. Intellectual property rights

11.1. All products and services provided by "Jitse Lemmens Design" may not be edited or processed in other (online) printed matter, websites… than the (online) printed matter, website… without the express permission of “Jitse Lemmens Design” for which the products and services were originally delivered.

11.2. The ideas, concepts, (trial) designs, visual materials… provided by "Jitse Lemmens Design" remain the property of "Jitse Lemmens Design".

11.3. "Jitse Lemmens Design" reserves the right to use the knowledge gained through the execution of the work for other purposes, insofar as no confidential information is disclosed to third parties.

11.4. Information (texts, photos, illustrations…) supplied by the customer is deemed to comply with the applicable copyright laws and other intellectual property rights. "Jitse Lemmens Design" is not liable for violation of patents, license or other rights of third parties through the use of data provided to it by or on behalf of the customer for the execution of the order. The customer must investigate the existence of these rights, including patent rights, trademark rights, drawing or design rights, copyrights, portrait rights, etc. of third parties.

11.5. If, when developing a website, designing printed matter… use is made of photos or drawings that were not supplied by the customer, but were taken by "Jitse Lemmens Design" from a website that makes photos and illustrations available online, whether or not against payment, the user license that the customer obtains on these photos and drawings is subject to the conditions determined on the website of this online library. As a rule, this user license will not be exclusive. "Jitse Lemmens Design" does not provide any warranty with regard to these photos and illustrations.

11.6. The Intellectual Property Rights associated with the CMS (ie the necessary software, modules... for the management of the content, the basic design... of the website) belong exclusively to "Jitse Lemmens Design" or a third party with whom "Jitse Lemmens Design" has a has concluded an agreement.

11.7. Ownership of the source files of a product or creation developed by "Jitse Lemmens Design" remains at all times the property of "Jitse Lemmens Design" and will not be delivered.

11.8. With all supplied illustrations / cartoons:

a) the name-signature (bp) of the illustrator is always on every copy made.

b) unless otherwise agreed, the copyright of illustrations / cartoons remains with the illustrator.

c) if the client wishes to use the illustrations / cartoons more often, for example in a reprint or in additional material, or if he wishes to sell them abroad, for example, then the illustrator will first be contacted about this and compensation can be agreed.

d) unless expressly agreed otherwise in writing, the paper illustrations / cartoons remain the property of the illustrator.

Article 12. Website maintenance contract

12.1. After the contractual warranty period of 4 weeks, the customer can choose that "Jitse Lemmens Design" maintains the website via a maintenance contract/service contract. Such a maintenance contract allows us to reserve a fixed number of hours in the planning to provide changes and support at a fixed cost. The contract is valid for 1 year, unless otherwise agreed.

Article 13. Termination of the agreement

13.1. If the customer is guilty of a serious breach of contract that the customer does not remedy within 8 days after receipt of a notice of default by registered mail, "Jitse Lemmens Design" has the right to either (1) suspend the agreement until the customer has obligations has been fulfilled, or (2) terminate the agreement with immediate effect. The non-payment of one or more invoices on their due date will always be regarded as a serious breach of contract.

13.2. Upon termination of the agreement, the customer will pay all services provided by "Jitse Lemmens Design", as well as the costs that "Jitse Lemmens Design" has to incur as a result of this termination, increased by a fixed compensation of 30% of the amount that "Jitse Lemmens Design" Lemmens Design" could still have invoiced the customer if the agreement had been fully executed. Any advance paid remains in any case acquired for "Jitse Lemmens Design". In addition, "Jitse Lemmens Design" reserves the right to claim higher compensation if it proves that the damage actually suffered is greater than the fixed damage as determined above.

13.3. Nevertheless, each party agrees to grant the other party a reasonable period of time to remedy any shortcomings, and to always first seek an amicable settlement.

Article 14. Confidentiality obligation

14.1. The parties undertake to keep the commercial and technical information and trade secrets that they learn from the other party secret, even after the termination of the agreement, and to use them only for the execution of the agreement.

Article 15. Reference

15.1. The customer agrees that the product developed by "Jitse Lemmens Design" for the customer is included in the reference portfolio of "Jitse Lemmens Design" and may be used as promotional material and to publish it on the website or on social media, unless this expressly requested otherwise in writing by the customer.

Article 16. Force majeure

16.1. Force majeure situations such as strikes, public unrest, administrative measures and other unexpected events over which "Jitse Lemmens Design" has no control, release "Jitse Lemmens Design", for the duration of the nuisance and for their scope, from its obligations, without the right to any price reduction or compensation for the customer.

16.2. If it is concluded in the above situation that it is no longer possible to reasonably fulfill the obligations, the agreement will be reviewed or dissolved in mutual consultation. Any performance already delivered by "Jitse Lemmens Design" up to the moment of force majeure will still be invoiced.

Article 17. Nullity

17.1. If any provision of these general terms and conditions is invalid, the other provisions will remain in full force and effect and "Jitse Lemmens Design" and the customer will replace the invalid provision with another provision that approaches the purpose and intent of the invalid provision as closely as possible.

Article 18. Applicable law – competent court

18.1. Belgian law applies to the agreements of "Jitse Lemmens Design". Any dispute regarding the conclusion, validity, performance and/or termination of this agreement will be settled by the competent court.

Jitse Lemmens Webshop

Algemene Voorwaarden Webshop (download in pdf/doc-vorm)

Ondernemingsgegevens

Jitse Lemmens Design met maatschappelijke zetel te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, vlaams brabant (be). Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 met als btw nummer be 0654.795.332, telefoon nummer +32 0477/46.22. En e-mailadres info@JitseLemmens.com.

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van Jitse Lemmens Design te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, vlaams brabant (be). Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 met als btw nummer be 0654.795.332 (hierna “Jitse Lemmens Design”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Jitse Lemmens Design moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jitse Lemmens Design aanvaard zijn.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt Jitse Lemmens Design niet. Jitse Lemmens Design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jitse Lemmens Design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Jitse Lemmens Design op het e-mailadres info@JitseLemmens.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jitse Lemmens Design. Jitse Lemmens Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

In onze webwinkel kun je Artikelen in je winkelmand doen met de knop ‘in winkelmand’ zonder enige aankoopverplichting. Je kunt de inhoud van je winkelmand vervolgens bekijken en op ieder moment Artikelen verwijderen. Met de knop ‘afrekenen’ kun je het bestelproces starten. Je kunt als gast bestellen of een account aanmaken.

Als je als gast bestelt, vragen we je om de gegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen verwerken. Je kunt je gegevens ook verstrekken door in te loggen met je paypal-account.

Als alternatief kun je ook een klantenaccount aanmaken of inloggen als geregistreerde gebruiker.

Vervolgens dien je een betaalmethode te kiezen. Op de pagina ‘bestelling plaatsen’ kun je je bestelgegevens nog eens controleren. Je kunt op ieder moment een stap teruggaan en je gegevens aanpassen of het bestelproces afbreken door onze website te verlaten of je browser af te sluiten. Je verplicht je pas tot aankoop op het moment dat je op de knop ‘bestelling plaatsen met betalingsverplichting’ klikt. Onmiddellijk na het plaatsen van je bestelling, sturen we je hiervan een bevestiging per e-mail met de koopovereenkomst.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via paypal
 • via overschrijving op rekeningnummer BE78377017261286
 • via credit card
 • via bancontact

Jitse Lemmens Design is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden ofwel digitaal of fysiek geleverd in de gehele wereld gebaseerd op het type product.

 • Digitale Producten: De levering gebeurt door download. Leveringskosten worden weergegeven bij de online bestelling. De leveringstermijn gaat pas in nadat de betaling volledig is ontvangen.
 • Fysieke producten: De levering gebeurt door verzending. Leveringskosten worden weergegeven bij de online bestelling. De leveringstermijn gaat pas in nadat de betaling volledig is ontvangen. Fysieke producten worden geleverd door JitseLemmens.com of Printful.com en hun partners of Cloudprinter.com en partners. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze producten, afhankelijk van het type product, of dit nu Jitselemmens.com is of dropshipped via Printful of Cloudprinter.

De levering van Artikelen zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De in de webwinkel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Jitse Lemmens Design heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Jitse Lemmens Design.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Jitse Lemmens Design was geboden.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van Jitse Lemmens Design:
Het tijdstip waarop de Artikelen kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging.
Het Artikel blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het Artikel niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door Jitse Lemmens Design bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde Artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant (inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.), de exclusieve eigendom van Jitse Lemmens Design. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de Artikelen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jitse Lemmens Design te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Artikelen beslag zou komen leggen.

Jitse Lemmens Design behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

Artikel 7: herroepingsrecht

Digitale producten:
Jitse Lemmens Design biedt enkel digitale producten aan die u, na aankoop, kunt downloaden en gebruiken op uw pc, mobiel of tablet. Door de aard van deze producten bieden wij géén herroepingsrecht aan voor alle downloadbare producten op deze site zoals pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff of eender welke andere file beschikbaar om te downloaden.

Voor gebruiksrechten betreffende deze producten zie Artikel 17: copyright.

Fysieke producten:
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Jitse Lemmens Design.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Fysieke producten op Jitse Lemmens Design worden verzonden door externe bedrijven met name:

 • Printful.com welke diverse bedrijven gebruikt om het gedrukte product te verzenden
 • Cloudprinters.com welke diverse bedrijven gebruikt om het gedrukte product te verzenden.

Het herroepingsrecht voor deze producten wordt afgehandeld door deze bedrijven en zijn onderschikt aan hun regels betreffende herroepingen.

Fysieke producenten aangeboden door Jitse Lemmens Design zelf kunnen teruggestuurd worden indien de voorwaarden hiervoor in orde zijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper Jitse Lemmens Design via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (PDF / DOC), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Jitse Lemmens Design heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Jitse Lemmens Design, Budingenweg 7, 3440 Zoutleeuw. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Jitse Lemmens Design zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Jitse Lemmens Design alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Jitse Lemmens Design op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Jitse Lemmens Design wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Jitse Lemmens Design geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Jitse Lemmens Design betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 8: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor Artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Jitse Lemmens Design op het e-mailadres info@JitseLemmens.com en het Artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Jitse Lemmens Design.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Jitse Lemmens Design zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Jitse Lemmens Design op het e-mailadres info@JitseLemmens.com toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de Artikelen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel 10: overmacht

In geval van overmacht is Jitse Lemmens Design niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Jitse Lemmens Design haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Jitse Lemmens Design die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van Jitse Lemmens Design (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

Artikel 11: sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jitse Lemmens Design beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Jitse Lemmens Design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Artikelen terug te nemen.

Artikel 12: privacy

Jitse Lemmens Design respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de klant. Jitse Lemmens Design voegt zich dan ook naar de algemene verordening gegevensbescherming (avg) van 25 mei 2016 (eu) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de website te consulteren of te bestellen op de website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit Artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jitse Lemmens Design, budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, info@JitseLemmens.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Jitse Lemmens Design, budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, info@JitseLemmens.com. Jitse Lemmens Design, met maatschappelijke zetel te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, belgië en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Jitse Lemmens Design behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jitse Lemmens Design heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Jitse Lemmens Design behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@JitseLemmens.com .

Artikel 13: gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van ‘first party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jitse Lemmens Design om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt.

Artikel 16: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: copyright

De complete inhoud van de website zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, pictogramknoppen en afbeeldingen, zijn eigendom van Jitse Lemmens Design of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. Zonder de schriftelijke toestemming van Jitse Lemmens Design.

De digitale aankopen in de vorm van downloadbare pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff of eender welke andere filetypes door onze klanten mogen vermenigvuldigd worden als prints via persoonlijke of professionele printers.

De digitale files aangekocht op deze site – in welke vorm of type dan ook - mogen niet gecopieerd worden en doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Artikel 18: toepasselijk recht – geschillen

Het belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats vgeean de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het odr-platform (http://ec.Europa.Eu/consumers/odr/).

Webshop ENG

General Terms and Conditions Webshop (download in pdf/doc-form)

Company Information

Jitse Lemmens Design with registered office at Budingenweg 7, 3440 Zoutleeuw, Flemish Brabant (Be). Registered in the crossroads bank of companies under number 0654.795.332 with VAT number be 0654.795.332, telephone number +32 0477/46.22. And e-mail address info@JitseLemmens.com.

Article 1: general provisions

The e-commerce website of Jitse Lemmens Design at Budingenweg 7, 3440 Zoutleeuw, Flemish Brabant (Be). Registered in the crossroads bank of companies under number 0654.795.332 with VAT number be 0654.795.332 (hereinafter referred to as “Jitse Lemmens Design”), it offers its customers the opportunity to purchase the products from its web shop online.

These general terms and conditions (“Terms”) apply to any order placed by a visitor to this e-commerce website (“Customer”). When placing an order via the webshop of Jitse Lemmens Design, the customer must expressly accept these conditions, thereby agreeing to the applicability of these conditions, to the exclusion of all other conditions. Additional terms and conditions of the customer are excluded, unless they have been expressly accepted by Jitse Lemmens Design in advance, in writing.

Article 2: price

All prices stated are expressed in euros, always including VAT and all other duties or taxes required by the customer. If delivery, reservation or administrative costs are charged, this will be stated separately.
The price quote refers exclusively to the Articles as described verbatim. The accompanying photos are intended for decorative purposes and may contain elements that are not included in the price or differ from the product.

Article 3: offer

Despite the fact that the online catalog and the e-commerce website have been compiled with the greatest possible care, it is still possible that the information provided is incomplete, contains material errors, or is not up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind Jitse Lemmens Design. Jitse Lemmens Design is only bound to an obligation of means with regard to the correctness and completeness of the information provided. Jitse Lemmens Design is in no way liable in the event of manifest material errors, typesetting or printing errors.

If the customer has specific questions about e.g. offer, price, sizes, color, availability, delivery term or delivery method or if he is in doubt about the information provided, we request that the customer contact Jitse Lemmens Design in advance at the e-mail address info @JitseLemmens.com

The offer is always valid while stocks last and can be adjusted or withdrawn at any time by Jitse Lemmens Design. Jitse Lemmens Design cannot be held liable for the unavailability of a product. If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.

Article 4: online purchases

In our webshop you can add Items to your shopping cart with the button 'in shopping cart' without any purchase obligation. You can then view the contents of your shopping cart and remove items at any time. You can start the ordering process by clicking the 'Checkout' button. You can order as a guest or create an account.

If you order as a guest, we ask you for the information necessary to process your order. You can also provide your details by logging in with your paypal account.

Alternatively, you can also create a customer account or log in as a registered user.

Then you have to choose a payment method. You can check your order details again on the 'Place order' page. You can go back at any time and change your details or cancel the order process by leaving our website or closing your browser. You commit yourself to purchase the moment you click on the 'place order with payment obligation' button. Immediately after placing your order, we will send you a confirmation by e-mail with the purchase agreement.

The customer can choose between the following payment methods

 • via paypal
 • by bank transfer to account number BE78377017261286
 • via credit card
 • via bancontact

Jitse Lemmens Design is entitled to refuse an order due to a serious shortcoming of the customer with regard to orders in which the customer is involved.

Article 5: delivery and execution of the agreement

Items ordered through this web store are either digitally or physically delivered worldwide based on the type of product.

 • Digital Products: Delivery is by download. Delivery costs are displayed with the online order. The delivery period only starts after payment has been received in full.
 • Physical Products: Delivery is by shipment. Delivery costs are displayed with the online order. The delivery period only starts after payment has been received in full. Physical products will be delivered by either JitseLemmens.com or Printful.com and their partners or Cloudprinter.com and partners, terms and conditions apply for these products as per type of product whether Jitselemmens.com or dropshipped via Printful or Cloudprinter.

The delivery of Items will take place as soon as possible and in principle no later than the expected time stated in the individual order confirmation. Unless otherwise agreed or expressly provided otherwise, for example in the case of pre-order, the goods will be delivered to the customer's place of residence within 30 days of receipt of the order. Incorrect delivery addresses are the responsibility of the customer and may lead to additional costs.

The delivery times stated in the web shop are not binding, but are given purely as an indication. No delay in delivery can give rise to termination of the agreement or payment of damages in favor of the customer, except in the case of intentional delay. Jitse Lemmens Design has the right to make partial deliveries.

Any visible damage and/or qualitative shortcoming of an Article or other shortcoming in the delivery must be reported immediately by the customer to Jitse Lemmens Design.

The risk due to loss or damage passes to the customer as soon as he (or a third party Designated by him, who is not the carrier) has taken physical possession of the goods. However, the risk already passes to the customer upon delivery to the carrier, if the carrier has been instructed by the customer to transport the goods and this choice was not offered by Jitse Lemmens Design.

If you opt for pick-up at the registered office of Jitse Lemmens Design:
The time at which the Items can be collected will be clarified in the individual order confirmation.
The Item will remain available for collection for thirty (30) days. If the Item is not collected after thirty (30) days, the agreement will be terminated by operation of law and the purchase price paid will be retained by Jitse Lemmens Design by way of fixed compensation for the termination of the agreement.

Article 6: retention of title

The delivered Items remain the exclusive property of Jitse Lemmens Design until the time of full payment by the customer (including all costs and charges, late interest and compensation). In the event of non-payment, we reserve the right to take back the Items, by operation of law and at the expense of the customer.

The customer undertakes, if necessary, to point out to third parties the retention of title of Jitse Lemmens Design, eg to anyone who would seize the Articles that have not yet been paid in full.

Jitse Lemmens Design reserves a right of retention in the event of an unpaid invoice.

Article 7: right of withdrawal

Digital products:
Jitse Lemmens Design only offers digital products that you can download and use on your PC, mobile or tablet after purchase. Due to the nature of these products, we do not offer a right of withdrawal for any downloadable products on this site such as pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff or any other file available for download.

For usage rights regarding these products, see Article 17: copyright.

Physical Products:
The provisions of this article only apply to Customers who purchase items online from Jitse Lemmens Design in their capacity as consumers.

If the right of withdrawal applies:

The Customer has the right to withdraw from the agreement within a period of 14 calendar days without stating reasons.

The withdrawal period expires 14 calendar days after the day on which the Customer or a third party designated by the Customer, who is not the carrier, takes physical possession of the good.

Physical products on Jitse Lemmens Design are shipped by external companies, in particular:

 • Printful.com which various companies use to ship the printed product
 • Cloudprinters.com which various companies use to ship the printed product.

The right of withdrawal for these products is handled by these companies and is subject to their withdrawal rules.

Physical producers offered by Jitse Lemmens Design itself can be returned if the conditions for this are in order. In order to exercise the right of withdrawal, the Customer must inform the Seller Jitse Lemmens Design by means of an unambiguous statement (e.g. in writing by post, fax or e-mail) of his decision to withdraw from the agreement. The Customer can use the attached model withdrawal form ( (PDF / DOC)) for this, but is not obliged to do so.

In order to comply with the withdrawal period, the Customer must send his communication regarding his exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

The Customer must return or hand over the goods to Jitse Lemmens Design, Budingenweg 7, 3440 Zoutleeuw, without delay, but in any case no later than 14 calendar days after the day on which he communicated his decision to withdraw from the agreement to Jitse Lemmens Design. The Customer is on time if he returns the goods before the period of 14 calendar days has expired.

The direct costs of returning the goods will be borne by the Customer.

The Customer is requested to return the items in their original condition and packaging, with all accessories supplied, and instructions for use. If the returned product is in any way diminished in value, Jitse Lemmens Design reserves the right to hold the Customer liable and to claim compensation for any loss in value of the goods resulting from the use of the goods by the Customer that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

All returned items are carefully examined. The basic principle here is that the consumer may only inspect the article as he would be allowed to do in a store. Returned items may be tried on, but must not have been used. When an article has undergone a decrease in value due to the use of the Customer, this will be charged to the Customer.

If the Customer withdraws from the agreement, Jitse Lemmens Design will refund all payments received from the Customer up to that point, including the standard delivery costs, to the Customer within a maximum of 14 calendar days after Jitse Lemmens Design has been informed of the Customer's decision. to revoke the agreement. In the case of sales agreements, Jitse Lemmens Design can withhold reimbursement until it has received all the goods back, or until the Customer has demonstrated that he has returned the goods, whichever comes first.

Any additional costs as a result of the Customer's choice of a method of delivery other than the cheapest standard delivery offered by Jitse Lemmens Design will not be refunded.

Jitse Lemmens Design will reimburse the Customer with the same payment method with which the Customer performed the original transaction, unless the Customer has expressly agreed otherwise; in any case, the Customer will not be charged for such reimbursement.

The Customer cannot exercise the right of withdrawal for:

 • the delivery of goods manufactured according to the Customer's specifications, or which are clearly intended for a specific person;
 • the supply of goods that spoil quickly or with a limited shelf life;
 • the supply of sealed goods which are not suitable for return for reasons of health protection or hygiene and whose seal after delivery is broken;
 • the delivery of goods that are irrevocably mixed with other products after delivery by their nature;
 • the delivery of sealed audio and sealed video recordings and sealed computer software, the seal of which has been broken after delivery;

Article 8: warranty

Under the law of 21 September 2004 on the protection of consumers in the sale of consumer goods, the consumer has legal rights. This legal guarantee applies from the date of delivery to the first owner. Any commercial warranty does not affect these rights.

To invoke the warranty, the customer must be able to present proof of purchase. Customers are advised to keep the original packaging of the goods.

For Items purchased online and delivered to the customer's home, the customer must contact Jitse Lemmens Design at the email address info@JitseLemmens.com and return the Item to Jitse Lemmens Design at his expense.

In the event of a defect, the customer must inform Jitse Lemmens Design as soon as possible. In any case, any defect must be reported by the customer within a period of 2 months after its discovery. Afterwards, any right to repair or replacement lapses.

The (commercial and/or legal) warranty never applies to defects that arise as a result of accidents, neglect, falls, use of the Article contrary to the purpose for which it was Designed, non-compliance with the instructions for use or manual, adjustments or changes to the Item, heavy-handed use, poor maintenance, or any other abnormal or incorrect use.

Defects that manifest themselves after a period of 6 months following the date of purchase, if applicable delivery, are considered not to be hidden defects, unless proven otherwise by the customer.

Article 9: Complaints

In order to be admissible, complaints must be sent to Jitse Lemmens Design to the e-mail address info@JitseLemmens.com: (a) in the event of a complaint due to non-conforming delivery, immediately and (b) in the case of hidden defects, within two (2) months after discovery of the defect or after such discovery could reasonably have happened. The receipt of the Items by the customer covers any possible defect or non-conformity that could then be identified.

Article 10: force majeure

In case of force majeure, Jitse Lemmens Design is not obliged to fulfill its obligations. In that case, Jitse Lemmens Design can suspend its obligations for the duration of the force majeure or definitively dissolve the agreement without being liable for compensation.

Force majeure is any circumstance beyond the will and control of Jitse Lemmens Design that prevents the fulfillment of its obligations in whole or in part. This includes: strikes, fire, business disruptions, energy disruptions, disruptions in a (telecommunications) network or connection or communication systems used and/or the website of Jitse Lemmens Design (and/or its partners) being unavailable at any time. for the dispatch and/or payment of the products), non-delivery or late delivery from suppliers, …

Article 11: sanctions for non-payment

Without prejudice to the exercise of other rights available to Jitse Lemmens Design, in the event of non-payment or late payment from the date of default, the customer owes an interest of 10% per year on the unpaid amount by operation of law and without notice. In addition, by operation of law and without notice, the customer owes a fixed compensation of 10% of the amount concerned, with a minimum of 25 euros per invoice.

Without prejudice to the foregoing, Jitse Lemmens Design reserves the right to take back the Articles that have not been (fully) paid for.

Article 12: privacy

Jitse Lemmens Design respects the privacy of all users of the website and ensures the confidential nature of the information provided by the customer. Jitse Lemmens Design therefore complies with the General Data Protection Regulation (GDPR) of 25 May 2016 (eu) 2016/679 with regard to the protection of privacy in the processing of personal data.

By consulting the website or ordering on the website, you expressly authorize the processing and use, in accordance with this Article, of your personal data for purposes such as the administration of the customer base, the management of orders, deliveries and invoices, solvency monitoring, marketing and advertising.

You have a legal right to access and possibly correct your personal data. Provided proof of identity (copy of identity card) you can obtain free written notification of your personal data by sending a written, dated and signed request to Jitse Lemmens Design, budingenweg 7, 3440zoutleeuw, info@JitseLemmens.com. If necessary, you can also ask to correct the data that would be incorrect, incomplete or irrelevant.

Processing for marketing purposes and individualized advertising only takes place if you have expressly agreed to this during the order process. You have the right at any time to object free of charge to the processing for direct marketing purposes. For this you can always contact Jitse Lemmens Design, budingenweg 7, 3440zoutleeuw, info@JitseLemmens.com. Jitse Lemmens Design, with registered office at Budingenweg 7, 3440 Zoutleeuw, Belgium and registered in the crossroads bank of companies under number 0654.795.332, is responsible for the processing of personal data.

Jitse Lemmens Design treats your data as confidential information and will not pass it on, rent or sell it to third parties.

The customer is responsible for keeping his login details and the use of his password confidential. Your password is stored encrypted, so Jitse Lemmens Design has no access to your password.

Jitse Lemmens Design reserves the right to keep track of online (anonymous) visitor statistics in order to see which pages of the website are visited to what extent.
If you have any questions about this privacy statement, you can contact us at info@JitseLemmens.com.

Article 13: use of cookies

During a visit to the website, 'cookies' may be placed on the hard drive of your computer. A cookie is a text file that is placed by the server of a website in the browser of your computer or on your mobile device when you consult a website. Cookies cannot be used to identify individuals, a cookie can only identify a machine.

Only first party cookies are used. These are technical cookies that are used by the visited site itself and that aim to make the site function optimally.

You can set your internet browser in such a way that cookies are not accepted, that you receive a warning when a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard drive. You can do this via the settings of your browser (via the help function). Keep in mind that certain graphic elements may not appear correctly, or that you will not be able to use certain applications.

By using our website, you agree to our use of cookies.

Article 14: impairment of validity – non-renunciation

If any provision of these terms and conditions is held to be invalid, illegal or void, this shall in no way affect the validity, legality and applicability of the other provisions.

Failure at any time by Jitse Lemmens Design to enforce any of the rights set forth in these terms and conditions, or to exercise any right hereof, shall never be deemed a waiver of such provision and shall never affect the validity of such rights. affect.

Article 15: change of conditions

These terms and conditions are supplemented by other terms and conditions that are explicitly referred to.

Article 16: proof

The customer accepts that electronic communications and backups can serve as evidence.

Article 17: copyright

The entire contents of the website such as text, graphics, logos, icon buttons and images are the property of Jitse Lemmens Design or their respective Designers and are protected by international copyright laws. They may in no way be copied, distributed, presented, changed, stored for repeated use, incorporated in other websites, etc. in any way, in whole or in part, without the written permission of Jitse Lemmens Design.

The digital purchases in the form of downloadable pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff or any other file types by our customers may be reproduced as prints through personal or professional printers.

The digital files purchased on this site - in whatever form or type - may not be copied and passed on or sold to third parties.

Article 18: applicable law – disputes

Belgian law applies, with the exception of the provisions of private international law regarding applicable law.

The courts of the place of residence of the consumer have jurisdiction in legal disputes. The consumer can also turn to the odr platform (http://ec.Europa.Eu/consumers/odr/).

The Lemons Society

Overview

Below are the Terms & Conditions regarding the Memberships and Tiers of The Lemons Society.

Membership and Tiers

Anyone joining The Lemons Society will receive the membership and the tiers attached to it. Each tier will have separate benefits and perks for members of said tier. Members are not allowed to receive benefits from higher tiers without upgrading to said tier. Any items received from membership through tiers will of course remain in the possession of the member or former-member upon downgrade of cancellation with exception of the reductions offered on the JitseLemmens.com Store which will be stopped upon cancellation of membership.

Regular Memberships VS Recurring Memberships

There are two ways to become a member.

 • Via the JitseLemmens.com Shop - These products are one-time membership trials that will allow you to be a member for 1 month. At the end of the trial you will be contacted with a request for extension or cancellation. The membership will be cancelled at the end of the month if no reply is given.
 • Via The Lemons Society Registration - These subscriptions are recurring memberships that will be billed each month by the payment company. Payments will continue indefinitely until you cancel your subscription or the subscription is otherwise ended.

Delivery and usage of perks & benefits

We will attempt to deliver any perks and benefits as soon as possible as long as we have the correct information.

 • Membership Kit
  • Membership kits will be sent out as soon as possible. We will attempt to do this within the month although external circumstances.
 • Site profile, pages and benefits
  • Upon membership after completion of the profile.
 • Custom Avatar & Custom Illustration
  • Digital delivery will be made as soon as the illustration is finished, I set no time-period upon completion of the illustration.
 • RedBubble Store gift
  • Delivery of items chosen from the RedBubble Store depend on their shipping policy.
 • Reduction on JitseLemmens.com Store, Moderator status on streams, Livestream privilege's
  • Instantly upon membership
 • Increased Reduction on graphic design work
  • Reduction will be applied on the final invoice. Terms and conditions for professional work apply.
 • Special goodies
  • Special goodies will be sent when and if they are available.

Payment and Refunds

Payments are done primarily via PayPal and adhere to their rules of conduct.
We do not offer refunds for any of the Tiers when memberships perks and benefits have been delivered or used.

Cancellation of membership

Any cancellation of a membership will be done at the end of the payment plan. A member will remain a member until the month finishes after which his membership ends.

Exchanges and Returns

There are no exchanges or returns for the perks and benefits you receive from The Lemons Society through Jitselemmens.com with exception for the RedBubble Gift tier which return policies are described on their site on this page. I have no say or affiliation with RedBubble besides having a store on their site so I cannot help with any returns for items purchased on the site by members.

Expulsion from The Lemons Society

We reserve the right to remove any member from The Lemons Society due to misconduct or other if we deem necessary. Upon expulsion membership will be cancelled immediately.

Other Questions?

If you have any other questions please contact me and I will reply as soon as possible.


Contact Me

Get in touch!

Not readable? Change text. captcha txt
0