Jitse Lemmens Design

Algemene Voorwaarden (download in pdf/doc-vorm)

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met “Jitse Lemmens Design”, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van “Jitse Lemmens Design” te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van “Jitse Lemmens Design” zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan “Jitse Lemmens Design”. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht “Jitse Lemmens Design” niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.6. In de overeenkomst, voornamelijk van toepassing bij grafische diensten en illustraties, staat steeds hoeveel verbeter rondes bij de prijs inbegrepen zijn. Indien dit niet specifiek aangegeven werd opteren wij voornamelijk voor maximum 3 verbeter rondes.

2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.8. De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, grafische beelden op maat (zoals illustraties, iconen…), aankoop beelden, copywriting, vertalingen, SEO, webhosting en domeinnamen tenzij anders vermeld.

2.9. Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten / wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basis-uurtarief van 45,00 EUR/uur.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang “Jitse Lemmens Design” haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt “Jitse Lemmens Design” niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan “Jitse Lemmens Design” aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inloggegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about), Onedrive of andere afhangende van de grootte, toegankelijkheid en gemak.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van “Jitse Lemmens Design” (vermeld op alle facturen).

5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

5.4. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst NIET meer kosteloos uitgevoerd.

5.5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan “Jitse Lemmens Design” een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.6. “Jitse Lemmens Design” behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door “Jitse Lemmens Design” gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.8. “Jitse Lemmens Design” is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. “Jitse Lemmens Design” zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is “Jitse Lemmens Design” gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan “Jitse Lemmens Design” te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. “Jitse Lemmens Design” verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van “Jitse Lemmens Design” zijn middelenverbintenissen. “Jitse Lemmens Design” is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. “Jitse Lemmens Design” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. “Jitse Lemmens Design” zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van “Jitse Lemmens Design” of een aangestelde.

7.3. “Jitse Lemmens Design” is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.4. “Jitse Lemmens Design” is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. “Jitse Lemmens Design” is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door “Jitse Lemmens Design” back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

7.6. De aansprakelijkheid van “Jitse Lemmens Design” met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van “Jitse Lemmens Design”. De totale aansprakelijkheid van “Jitse Lemmens Design”, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan “Jitse Lemmens Design” werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “Jitse Lemmens Design” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt “Jitse Lemmens Design” geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7.10. “Jitse Lemmens Design” regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Ontwikkeling van programmatuur

9.1. “Jitse Lemmens Design” heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

9.2. “Jitse Lemmens Design” is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

9.3. “Jitse Lemmens Design” kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. “Jitse Lemmens Design” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

Artikel 10. Domeinnamen en webhosting

10.1. “Jitse Lemmens Design” treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.

10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. “Jitse Lemmens Design” vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart “Jitse Lemmens Design” tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam “Jitse Lemmens Design” geen bemiddeling heeft verleend.

10.4. Alle hostingcontracten door “Jitse Lemmens Design” aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via “Jitse Lemmens Design” te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop “Jitse Lemmens Design” een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

10.5. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. “Jitse Lemmens Design” is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door “Jitse Lemmens Design” als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

10.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via “Jitse Lemmens Design” copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

10.7. “Jitse Lemmens Design” is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

10.8. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

10.9. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van “Jitse Lemmens Design” wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle door “Jitse Lemmens Design” verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van “Jitse Lemmens Design” niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

11.2. De door “Jitse Lemmens Design” verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van “Jitse Lemmens Design”.

11.3. “Jitse Lemmens Design” behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. “Jitse Lemmens Design” is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

11.5. Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door “Jitse Lemmens Design” werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. “Jitse Lemmens Design” verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11.6. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d. i. de nodige software, modules… voor het beheer van de inhoud, de basis vormgeving… van de website) behoren exclusief toe aan “Jitse Lemmens Design” of een derde waarmee “Jitse Lemmens Design” hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

11.7. De eigendom van de bron bestanden van een door “Jitse Lemmens Design” ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van “Jitse Lemmens Design” en zal niet worden aangeleverd.

11.8. Bij alle geleverde illustraties / cartoons:

a) de naam-handtekening (bp) van de illustrator staat steeds op ieder gemaakt exemplaar.

b) mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht van illustraties / cartoons bij de illustrator.

c) mocht de opdrachtgever de illustraties / cartoons vaker willen gebruiken, in bijvoorbeeld een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijvoorbeeld het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen er vergoedingen voor afgesproken worden.

d) indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties / cartoons eigendom van de illustrator.

Artikel 12. Onderhoudscontract website

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de klant er voor kiezen dat “Jitse Lemmens Design” de website onderhoud via een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft “Jitse Lemmens Design” het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door “Jitse Lemmens Design” verleende diensten betalen, alsook de kosten die “Jitse Lemmens Design” moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat “Jitse Lemmens Design” nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor “Jitse Lemmens Design”. Bovendien behoudt “Jitse Lemmens Design” het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door “Jitse Lemmens Design” voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van “Jitse Lemmens Design” en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover “Jitse Lemmens Design” geen controle heeft, bevrijden “Jitse Lemmens Design”, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door “Jitse Lemmens Design” tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen “Jitse Lemmens Design” en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van “Jitse Lemmens Design”. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

Jitse Lemmens Webshop

Algemene Voorwaarden Webshop (download in pdf/doc-vorm)

Ondernemingsgegevens

Jitse lemmens design met maatschappelijke zetel te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, vlaams brabant (be). Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 met als btw nummer be 0654.795.332, telefoon nummer +32 0477/46.22. En e-mailadres info@jitselemmens.com.

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van jitse lemmens design te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, vlaams brabant (be). Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 met als btw nummer be 0654.795.332 (hierna “jitse lemmens design”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van jitse lemmens design moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door jitse lemmens design aanvaard zijn.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt jitse lemmens design niet. Jitse lemmens design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jitse lemmens design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met jitse lemmens design op het e-mailadres info@jitselemmens.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door jitse lemmens design. Jitse lemmens design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

In onze webwinkel kun je Artikelen in je winkelmand doen met de knop ‘in winkelmand’ zonder enige aankoopverplichting. Je kunt de inhoud van je winkelmand vervolgens bekijken en op ieder moment Artikelen verwijderen. Met de knop ‘afrekenen’ kun je het bestelproces starten. Je kunt als gast bestellen of een account aanmaken.

Als je als gast bestelt, vragen we je om de gegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen verwerken. Je kunt je gegevens ook verstrekken door in te loggen met je paypal-account.

Als alternatief kun je ook een klantenaccount aanmaken of inloggen als geregistreerde gebruiker.

Vervolgens dien je een betaalmethode te kiezen. Op de pagina ‘bestelling plaatsen’ kun je je bestelgegevens nog eens controleren. Je kunt op ieder moment een stap teruggaan en je gegevens aanpassen of het bestelproces afbreken door onze website te verlaten of je browser af te sluiten. Je verplicht je pas tot aankoop op het moment dat je op de knop ‘bestelling plaatsen met betalingsverplichting’ klikt. Onmiddellijk na het plaatsen van je bestelling, sturen we je hiervan een bevestiging per e-mail met de koopovereenkomst.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via paypal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE78377017261286

Jitse lemmens design is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden digitaal geleverd in de gehele wereld.
De levering gebeurt door download. Leveringskosten worden weergegeven bij de online bestelling. De leveringstermijn gaat pas in nadat de betaling volledig is ontvangen.

De levering van Artikelen zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De in de webwinkel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Jitse lemmens design heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan jitse lemmens design.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door jitse lemmens design was geboden.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van jitse lemmens design:
Het tijdstip waarop de Artikelen kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging.
Het Artikel blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het Artikel niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door jitse lemmens design bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde Artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant (inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.), de exclusieve eigendom van jitse lemmens design. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de Artikelen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van jitse lemmens design te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Artikelen beslag zou komen leggen.

Jitse lemmens design behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

Artikel 7: herroepingsrecht

Jitse lemmens design biedt enkel digitale producten aan die u, na aankoop, kunt downloaden en gebruiken op uw pc, mobiel of tablet. Door de aard van deze producten bieden wij géén herroepingsrecht aan voor alle downloadbare producten op deze site zoals pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff of eender welke andere file beschikbaar om te downloaden.

Voor gebruiksrechten betreffende deze producten zie Artikel 17: copyright.

Artikel 8: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor Artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met jitse lemmens design op het e-mailadres info@jitselemmens.com en het Artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan jitse lemmens design.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant jitse lemmens design zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij jitse lemmens design op het e-mailadres info@jitselemmens.com toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de Artikelen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel 10: overmacht

In geval van overmacht is jitse lemmens design niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan jitse lemmens design haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van jitse lemmens design die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van jitse lemmens design (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

Artikel 11: sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover jitse lemmens design beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt jitse lemmens design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Artikelen terug te nemen.

Artikel 12: privacy

Jitse lemmens design respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de klant. Jitse lemmens design voegt zich dan ook naar de algemene verordening gegevensbescherming (avg) van 25 mei 2016 (eu) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de website te consulteren of te bestellen op de website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit Artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan jitse lemmens design, budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, info@jitselemmens.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot jitse lemmens design, budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, info@jitselemmens.com. Jitse lemmens design, met maatschappelijke zetel te budingenweg 7, 3440 zoutleeuw, belgië en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0654.795.332 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Jitse lemmens design behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, jitse lemmens design heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Jitse lemmens design behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@jitselemmens.com .

Artikel 13: gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van ‘first party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door jitse lemmens design om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt.

Artikel 16: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: copyright

De complete inhoud van de website zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, pictogramknoppen en afbeeldingen, zijn eigendom van jitse lemmens design of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. Zonder de schriftelijke toestemming van jitse lemmens design.

De digitale aankopen in de vorm van downloadbare pdf, epub, cbr, jpg, gif, bmp, png, tiff of eender welke andere filetypes door onze klanten mogen vermenigvuldigd worden als prints via persoonlijke of professionele printers.

De digitale files aangekocht op deze site – in welke vorm of type dan ook – mogen niet gecopieerd worden en doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Artikel 18: toepasselijk recht – geschillen

Het belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats vgeean de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het odr-platform (http://ec.Europa.Eu/consumers/odr/).

Contact Me

Get in touch!

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search